Навігація
 
Партнери
 
Цікаве в мережі
 
Лічильник
 
Корисна інформація
Введіть слово для пошуку:
Сторінок : 1 2 » #
Курс лекцій Джерела радіації. Поняття про дози опромінення, рівні забруднення. Побутові дозиметричні прилади та робота з ними

Зміст
Джерела радіації. Поняття про дози опромінення, рівні забруднення. Побутові дозиметричні прилади та робота з ними
Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості

 

ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ, РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ. ПОБУТОВІ ДОЗИМЕТРИЧНІ ПРИЛАДИ ТА РОБОТА З НИМИ

    До радіаційних небезпечних об’єктів на території України відносяться:

 • атомні електростанції (Запорізька, ПівденноУкраїнська, Рівненська, Хмельницька і Чорнобильська);
 • підприємства по виготовленню і переробці відпрацьованого ядерного палива;
 • підприємства по похованню радіоактивних відходів;
 • науководослідні та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами;
 • ядерні реактори на об’єктах транспорту та інші.

Найбільш небезпечними із всіх аварій на радіаційно небезпечних об’єктах, є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідросферу, що приводять до радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища.
Ступінь забруднення характеризується поверхневою (об’ємною) щільністю зараження радіонуклідами і вимірюється активністю того чи іншого радіонукліда.
Радіаційна дія на персонал об’єктів і населення в зоні радіоактивного забруднення оцінюється величиною дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання людей.         
Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється дія радіації на людину, є поглинута і еквівалентна доза її опромінювання.
Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гамма і рентгенівському випромінюванні.
Поглинута доза – це основна дозиметрична величина для оцінки радіаційної небезпеки.
Еквівалентна доза – дозиметрична величина для оцінки шкоди здоров’ю людини від дії іонізуючого випромінювання будьякого складу, дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт якості.
Коефіцієнт якості випромінювання (К) дорівнює: для гамма і бета випромінювання  одиниці; для альфа випромінювання  двадцяти.

Дози

Одиниці вимірювання

Переведення одиниць

СІ

 Не системні

Експозиційна

Кулон на кг повітря (Кл/кг)

Рентген (р)

    1 Кл/кг = 3876 р

Поглинута

Грей (Гр)

Рад

1 Гр=100 рад
1 рад=0,87 р

Індивідуальна еквівалентна

Зіверт (Зв)

Бер

1 Зв=100 бер
1 рад=0,87 бер

    Характер і масштаби радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС залежать від типу реактора, ступеню його руйнування, метеорологічних умов, рельєфу місцевості і, головним чином, від характеру вибуху (тепловий чи ядерний).
При аварії на АЕС з тепловим вибухом і руйнуванням реактора відбувається викид радіонукліді в у атмосферу, гідросферу і літосферу, що обумовлює радіоактивне забруднення довкілля і опромінювання працюючого персоналу і населення.
Тяжкість променевої хвороби залежність від величини дози опромінювання.

Доза опромінювання

Тяжкість захворювання

Клінічна форма хвороби

Зв

Бер

12,5

100250

1 – легка

 

2,54

250400

11 – середня

Кістковомозкова

46

400600

111 – тяжка

 

610
1080
> 80

6001000
10008000
>8000

1У – дуже
тяжка

Перехідна
Кишкова
Церебральна

Зони радіоактивного забруднення на місцевості при тепловому вибуху будуть характеризуватись значними рівнями радіації. Вони поділяються на зони: відчуження, безумовного відселення, гарантованого (добровільного) відселення і підвищеного радіоекологічного контролю.
Зона відчуження – це територія з якої проводиться евакуація населення негайно після аварії і на ній не здійснюється господарська діяльність.
Зона безумовного відселення – це територія навколо АЕС, на якій щільність забруднення ґрунту довго живучими радіонуклідами цезію дорівнює 15,0 Кі/км2  і більше, або стронцію – 3,0 Кі/км2 і більше, або плутонію – 0,1 Кі/км2 і більше, де розрахована ефективна доза опромінювання із урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини перебільшує 5 мЗв (0,5 бер) на рік.
Зона гарантованого (добровільного) відселення – це територія, на якій щільність забруднення ґрунту  радіонуклідами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2  або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де ефективна доза опромінювання із урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 бер) на рік.
Зона підвищеного радіоекологічного контролю – це територія із щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2, де ефективна доза опромінювання із урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 бер) на рік.
Аварія з повним руйнуванням реактору на атомній електричній станції і його ядерним вибухом – може мати місце внаслідок стихійного лиха, падіння літаючого апарату на атомну електричну станцію, дії вибуху звичайних чи ядерних боєприпасів у воєнний час або диверсії.
На території сліду радіоактивної хмари такого вибуху, як і при наземному ядерному вибуху, виділяють зони: надзвичайно небезпечного забруднення (зона Г), небезпечного забруднення (зона В), сильного забруднення (зона Б), помірного забруднення (зона А), радіаційної небезпеки (зона М).


Найменування зон

Індекс зони

Доза опромінювання за  1й  рік  після аварії,  рад

Потужність дози опромінювання через 1 годину після аварії, рад/год

На зовнішній межі зони

На внутрішній межі зони

На
зовнішній межі зони

На
внутрішній межі зони

Радіаційної небезпеки

М

5

50

0,0014

0,14

Помірного забруднення

А

50

500

0,14

1,4

Сильного забруднення

Б

500

1500

1,4

4,2

Небезпечного забруднення

В

1500

5000

4,2

14

Надзвичайно небезпечного забруднення

Г

5000

 

14

 

  
Умовами проживання і трудової діяльності населення без обмеження по радіаційному фактору є одержання додаткової дози за рахунок забруднення довкілля радіоактивними ізотопами дози, що не перебільшує межі опромінювання, які встановлені Державними гігієнічними нормативами “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ 97)”.
Під радіаційною обстановкою при аваріях на АЕС розуміють ступінь радіоактивного забруднення місцевості і атмосфери, що оказують дію на життєдіяльність населення та проведення аварійнорятувальних і невідкладних відновлювальних робіт.
Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки включає вирішення наступних задач:
• визначення напрямку осі сліду хмари викиду радіоактивних речовин, внаслідок аварії або руйнування ядерного реактора АЕС, за метеоданими;  
• розмірів зон забруднення місцевості, які розмежовуються за очікуваними значеннями доз опромінювання населення;
•  потужності дози гаммавипромінювання на осі сліду;
• доз внутрішнього (інгаляційного) опромінювання людей, що знаходяться на сліду, за час проходу хмари;
• концентрації радіоактивного йоду131 в повітрі за час проходу радіоактивної хмари;
• можливих радіаційних уражень людей, що знаходяться на забрудненій території;
• допустимого рівня перебування населення в зонах радіаційного забруднення.
Вказані задачі можуть вирішуватися розрахунковим методом з послідуючим уточненням на основі фактичних вимірювань на забрудненій місцевості (за даними радіаційної розвідки або систем контролю радіаційної обстановки).
Вихідними даними для прогнозування і оцінки радіаційної обстановки є: координати місця розташування АЕС; тип реактора і його електрична потужність; час начала викиду радіоактивних речовин в повітря; напрям вітру і його швидкість на висоті флюгеру (10 м); клас стійкості атмосфери; загальна хмарність, висота хмари і вид хмарності; прогноз зміни метеорологічних даних на ближчі 12 годин після аварії. Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки проводиться за .допомогою формул і таблиць.

Варіант

Розміри прогнозування зон забруднення місцевості
на сліду хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери –конвекція, V вітру 2 м/с)

Вихід
активності,
%

Індекс зони

Тип реактора

РВПК1000

ВВЕР1000

Довжина,
км

Ширина, км

Площа, км2

Довжина,
км

Ширина, км

Площа, км2

3

м

62,5

12,1

595

82,5

16,2

1050

3

А

14,1

2,75

30,4

13,0

2,22

22,7

3

Б

 

 

 

 

 

 

3

В

 

 

 

 

 

 

3

Г

 

 

 

 

 

 

10

М

140

29,9

3290

185

40,2

5850

10

А

62,5

5,97

131

30,4

6,81

211

10

Б

6,88

0,85

4,52

 

 

 

10

В

 

 

 

 

 

 

10

Г

 

 

 

 

 

 

30

М

249

61,8

12100

338

82,9

22000

30

А

62,6

12,1

595

82,8

15,4

1000

30

Б

13,9

2,71

29,6

17,1

2,53

34,0

30

В

6,96

0,87

4,48

 

 

 

30

Г

 

 

 

 

 

 

50

М

324

81,8

20800

438

111

38400

50

А

88,3

18,1

1260

123

24,6

2380

50

Б

18,3

3,64

52,3

20,4

3,73

59,8

50

В

9,21

1,57

11,4

8,87

1,07

7,45

50

Г

 

 

 

 

 

 

На основі наведеної таблиці навести одиндва  приклади при аварії на АЕС:
Об’єкт знаходиться на відстані 56 км від АЕС, на якій стався викид 30 % активності радіоактивних речовин в повітря, реактор типу РВПК1000,  категорія стійкості атмосфери –сильно нестійка (конвекція), швидкість приземного вітру 2 м/с. Оцінити можливість попадання об’єкту господарської діяльності в зону радіоактивного забруднення.

  • Із таблиці при 30% викиду активності маємо наступні зони радіоактивності: М – довжина 249 км; А довжина 62, 6 км; Б – довжина 13,9 км і В – довжина 7 км.
  • Об’єкт може опинитися в зонах М і А, якщо напрямок вітру співпадає з напрямком АЕС  об’єкт.

       Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин використовуються дозиметричні приборирентгенометри, радіометрирентгенометри, індикатори, індивідуальні дозиметри. За своїм призначенням поділяються на прибори для формувань цивільної оборони і побутові для використанням населенням. Частина приладів може бути подвійного призначення як для формувань ЦО так і для населення.
   Дозиметр ДБГ06Т призначається для виміру потужності експозиційної дози гаммавипромінювання на робочих місцях, в сусідніх приміщеннях і на території об’єктів, що використовують радіоактивні речовини і інші джерела іонізуючих випромінювань, в санітарнозахисній зоні і зоні спостереження. Може використовуватися для контролю ефективності біологічного захисту, радіаційних упаковок і радіоактивних відходів, а також виміру потужності експозиційної дози в період виникнення, протікання і ліквідації наслідків аварійних ситуації.
   Окрім того, можливо використання населенням для самостійної оцінки радіаційної обстановки. Забезпечує вимір потужності експозиційної дози в  режимах “Пошук” (від 1,0 мкЗв/г до 999,9 мкЗв/г) і “Вимір” (0,1 мкЗв/г до 99,99 мкЗв/г). Час встановлення робочого режиму до 40 секунд. Живлення прибору від елементу типа “Корунд” або акумулятора 7Д0,115, що забезпечує безперервну роботу на протязі 24 годин. Маса прибору – 0,6 кг.
   Радіометр бетагамма випромінювання “Прип’ять” призначається для індивідуального і колективного користування при вимірі потужності еквівалентної (експозиційної) дози гаммавипромінювання, щільності потоку бетавипромінювання і об’ємної (питомої) активності в рідких і сипучих речовинах.
   Діапазони виміру для: фотонного іонізуючого випромінювання – від 0,1 до 199,9 мкЗв/г; щільності потоку бетавипромінювання – від 10 до 19,9·103 см2·хв; питомої (об’ємної) активності бетавипромінювання ізотопів в рідких і сипучих речовинах – від 1,4·105 до 3,7·103 Бк/ кг (Бк/л) або 2·105  1,1·107 Кі/кг (Кі/л). Час встановлення робочого режиму до 5 с, а час встановлення показників за вибором оператора – 20 с; 200 с при виміру ПЕД і щільності бетачасток; 10 хв. і 100 хв. при виміру питомої активності.
   Живлення прибору від елементу типу “Крона” або “Корунд”, а також зовнішнього джерела напругою від 4 до 12 В. Час безперервної роботи від мережі перемінного струму не менше 24 години. При автономному живленні не більше 6 годин. Маса прибору – 0,25 кг.
   Дозиметррадіометр побутовий АНРИ01 “Сосна” призначається для індивідуального користування населенням з метою контролю радіаційної обстановки на місцевості, в жилих і робочих приміщеннях.
   Діапазони виміру: потужності експозиційної дози гаммавипромінювання (ПЕД) від 0,01 до 9,999 мР/г; польової еквівалентної дози (ЕД) гаммавипромінювання від 0,1 до 99,99 мкЗв/г. Час виміру до 20 с. Живлення прибору від елементу типу “Корунд”, що забезпечує безперервність роботи протягом 6 годин. Маса прибору0,35 кг.  
   Дозиметр побутовий “Мастер1” відповідає призначенню дозиметру “Сосна”. Діапазон виміру: потужності експозиційної дози гаммавипромінювання (ПЕД) від10 до 999 мкР/г; польової еквівалентної дози (ЕД) гаммавипромінювання від 0,1 до 0,999 мкЗв/г. Час виміру до 36 с. Живлення прибору від 4 елементів СЦ32 або МЦ0070. Маса прибору0,1 кг.
   Індикатор зовнішнього гаммавипромінювання “БЕЛЛА” призначається для виявлення і оцінки за допомогою звукової сигналізації інтенсивності гаммавипромінювання, а також визначення рівня потужності еквівалентної дози за цифровим табло.
   Діапазон виміру потужності еквівалентної дози (ПЕД) від 0,2 до 99,99 мкЗв/г. Час на встановлення робочого режиму не більше 10 с. Живлення прибору від елементів типу “Корунд” забезпечує безперервність роботи до 20 годин. Маса прибору 0,25 кг.
   На сьогодні існує багато приборів, які можливо використовувати населенням у якості побутових, але при користуванні ними необхідно бути уважними з сучасними одиницями виміру.


  TEXT +   TEXT -   Друк Опубліковано : 08.03.08 | Переглядів : 23545

  Сторінок : 1 2 » #
  Рекомендуємо
  Пошук на сайті
  Введіть слово для пощуку:
   
  ·Реферати ·Головна ·Новини ·Файл-архів ·Цивільна оборона ·Карта сайту ·E-Mail ·Курсові роботи